Lungiselela ingxoxo nodokotela wakho

  • Bhala ukuthi i-urticaria yakho yenzeke nini okokuqala nokuthi kukhathaze kangakanani kaningi kusukela lapho.
  • Ucabanga ukuthi yini imbangela? Ingabe kukhona izimbangela ezandisa i-urticaria yakho?
  • Bhala phansi izindlela zakho zokwelapha zangaphambilini (igama, ubude besikhathi, umthamo).
  • Bhala phansi imishanguzo oyithathile ulwa ne-urticaria kuze kube manje (igama lomuthi, ubude besikhathi sokusebenzisa, isilinganiso).
  • Ingabe le mithi isize kangakanani futhi ibe namiphi imiphumela emibi eye yaba nayo?
  • Bhala phansi imithi oyiphuzayo njengamanje, ngisho naleyo engathathwa i-urticaria noma enganikwanga udokotela wakho.
  • Sicela futhi urekhode imithi ongayiphuzi njalo (isib. Amaphilisi ekhanda) bese ucacisa ukuthi uwuphuza kangaki ngenyanga umuthi nokuthi ugcine ukuwuthatha nini.
  • Uma izivivinyo sezivele zenziwe ukuthola imbangela yezihlathi zakho, woza nokutholakele kwangaphambilini.